Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Donzel Beton- en Timmerwerken B..V. Gedeponeerd op 14 september 2016 nummer 17111489 in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Artikel 1: Algemeen
In deze algemene leveringsvoorwaarden, hierna ook te noemen “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan onder: Van Donzel Beton- en Timmerfabrieken B.V. h/o de naam van Donzel Best: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (5684NL) Best aan de Oirschotseweg 120, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen: van Donzel Best; Contractpartij: iedere rechtspersoon, onderneming of natuurlijk persoon die met van Donzel Best een overeenkomst is aangegaan, dan wel aan van Donzel Best opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en/of producten; Partijen: van Donzel Best en de contractpartij; Overeenkomst: het geheel van al dan niet schriftelijke afspraken en bepalingen in verband met een door de contractpartij aan van Donzel Best verstrekte opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van diensten en/of producten; Producten: alle door van Donzel Best geleverde producten, zoals betonelementen en/of houtproducten, maar niet beperkt tot deze materialen en/of zaken; Diensten: alle diensten op het gebied van beton-, hout- en/of bouwwerken, dan wel het plaatsen en/of repareren van beton- en/of houtcon- structies, waartoe door de contractpartij opdracht is gegeven of die door van Donzel Best uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de diensten zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en/of overeenkomst; Werkzaamheden: alle werkzaamheden op het gebied van beton-, hout- en/of bouwwerken, dan wel het plaatsen en/of repareren van be- ton- en/of houtconstructies, waartoe door de contractpartij opdracht is gegeven of die door van Donzel Best uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaam- heden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en/of overeenkomst;

Artikel 2: Aanbieding en overeenkomst
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door van Donzel Best gedane aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door van Donzel Best binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden dan wel de levering van diensten en/of producten worden aangegaan. De contractpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van haar opdracht.
2. Aan de eventuele algemene voorwaarden van de contractpartij komt in het kader van de met van Donzel Best aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige Algemene Voorwaarden en door van Donzel Best als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren ten allen tijde de Algemene Voorwaarden van van Donzel Best. Wij- zigingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden van van Donzel Best worden schriftelijk aan de contractpartij bevestigd.
3. Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, in de zin van wijzigingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden, zijn slechts van kracht voor zover zij schriftelijk door van Donzel Best zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden die door van Donzel Best op enig moment ten gunste van een contractpartij zijn toegepast of getolereerd, geven deze contractpartij nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als jegens hem of haar vaststaand feit, voor zich op te eisen.
4. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van onderhavige Algemene Voor- waarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking en/of inhoud het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
5. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen de contractpartij en een met goedvinden van de contractpartij ter uitvoering van een opdracht door van Donzel Best ingeschakelde derde. Indien en voor zover voornoemde ingeschakel- de derde zelfstandig algemene voorwaarden hanteert, blijven de Algemene Voorwaarden van van Donzel Best ten opzichte van de contractpartij onverkort van toepassing.
6. Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbin- ding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

Artikel 3: De overeenkomst: aanvang / duur / offertes en aanbiedingen
1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, komt een overeenkomst met een contractspartij eerst tot stand en vangt eerst aan op het moment dat van Donzel Best zich schriftelijk met de opdracht door de contractpartij akkoord heeft verklaard en deze schriftelijk al dan niet middels een opdrachtbevestiging of machtiging per post of per e-mail aan van Donzel Best is bevestigd en de contractpartij akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden van van Donzel Best.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd c.q. een bepaald project of werk, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een andere termijn is aangegaan.
3. De overeenkomst omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en/of diensten de eventueel te leveren materialen.
4. De overeenkomst vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin door van Don- zel Best met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten wordt begonnen en bevat een aanduiding van de duur ervan.
5. Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door van Donzel Best uitdrukkelijk schriftelijk aan de contractspartij is bevestigd. Wijzigin- gen dienen steeds tijdig en schriftelijk aan van Donzel Best ter kennis worden gebracht.

Artikel 4: Uitvoering
1. van Donzel Best bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
2. Aangegeven termijnen in het kader van een opdracht dient te worden beschouwd als richttermijnen, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn of indien uit de aard van de termijn voortvloeit dat de termijn een fatale termijn is. Termijnen beginnen eerst te lopen op het moment dat van Donzel Best alle eventuele relevante be- scheiden heeft ontvangen van de contractpartij en, indien van toepassing, de contractpartij aan van Donzel Best een voorschot heeft voldaan. 3. van Donzel Best voert de opdracht naar beste kunnen uit in overeenstemming met de voor haar toepasselijke gedrags- en beroepsregels en zal de werkzaamheden en/of diensten conform de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De overeengekomen werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van van Donzel Best, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de opdracht van de contractpartij aan van Donzel Best strekt tot het verlenen van service, is van Donzel Best verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
4. van Donzel Best neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten de daar- op van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van die werkzaamheden en/of diensten.
5. van Donzel Best is verplicht de contractpartij te wijzen op – op het eerste zicht – kenbare en voor het werk relevante gebreken van of aan de roerende of onroerende zaak waaraan de werkzaamheden en/of diensten worden verricht, alsook op gebreken in of ongeschikt- heid van materialen of hulpmiddelen die door de contractpartij ter beschikking zijn gesteld, alsmede op onjuistheden in de door of namens de contractpartij verstrekte gegevens, al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten aan van Donzel Best openbaren en van Donzel Best terzake deskundig moet worden geacht. Voorts rust op de contractpartij een waarschuwingsplicht jegens van Donzel Best voor alle tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten in de door van Donzel Best aan de contractpartij verstrekte aanwijzingen en goedkeuringen, die de contractpartij had dienen te bemerken.

6. van Donzel Best kan eerst meer werkzaamheden en/of diensten uitvoeren dan in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging staan vermeld, nadat de contractpartij hiervoor opdracht heeft gegeven, behoudens in geval deze werkzaamheden en/of diensten voort- vloeien uit een zorgplicht van van Donzel Best.

7. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van de contractpartij werkzaamheden zijn verricht en/of diensten zijn verleend die niet vallen onder de werkzaamheden en/of diensten als op- genomen in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van van Donzel Best, dan wel aan de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten door van Donzel Best, het vermoeden ontleend dat deze in incidentele opdracht van de contractpartij zijn verricht of verleend.

8. De contractpartij is gehouden alle zaken, gegevens en bescheiden, welke van Donzel Best overeenkomstig zijn oordeel eventueel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van van Donzel Best te stellen. De contractpartij is gehouden wijzigingen in deze zaken en/ of gegevens onmiddellijk kenbaar te maken aan van Donzel Best.

9. van Donzel Best heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de contractpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

10. De contractpartij is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan van Donzel Best ter beschikking gestelde zaken, gegevens en bescheiden. De con- tractpartij vrijwaart van Donzel Best voor alle mogelijke claims en/of aansprakelijkstellingen welke voortvloeien uit onjuiste of onvolledige door haar aan van Donzel Best ter beschik- king gestelde zaken, gegevens en bescheiden.

11. Indien en voor zover de contractpartij zulks verzoekt, worden de door haar aan van Don- zel Best ter beschikking gestelde zaken en/of bescheiden aan haar geretourneerd, behou- dens het bepaalde onder artikel 13 (opschorting) van onderhavige algemene voorwaarden.

12. De contractpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. de toegang tot de plaats waar de diensten en/of werkzaamheden in het kader van de opdracht (diensten) worden verricht bereikbaar is tot een afstand van maximaal 25 meter tot de plek waar materialen geleverd kunnen worden en waar bijvoorbeeld een betonmixer kan staan;
b. de locatie(s) waar de zaken waaraan of waarbij de diensten en/of werkzaamheden in
het kader van de opdracht worden verricht, geschikt, bouwrijp en veilig is of zijn. Onder bouwrijp wordt in dit kader verstaan:
– de locatie dient geëgaliseerd te zijn met afgetrild geel zand, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst;
– de locatie dient vrij van obstakels te zijn welke de uitvoering van de opdracht kunnen beïnvloeden;
– de locatie dient tot een diepte van ca. zeventig (70) cm vrij te zijn van puin/boomwortels e.d. welke de uitvoering van de diensten en/of werkzaamheden kunnen beïnvloeden.
Indien de hiervoor onder a. genoemde en/of bedoelde locatie niet of onvoldoende bereik- baar is, dan wel die locatie niet voldoet aan de condities onder b. gesteld, dan komen de daaruit voor van Donzel Best voortvloeiende kosten, die gepaard gaan met de extra inspan- ningen ter uitvoering en/of nakoming van de opdracht voor rekening van de contractpartij;

13. De contractpartij is gehouden tijdig schriftelijk aan te geven welke relevante informatie en/of gegevens zij van van Donzel Best verlangt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. In geval de contractpartij het hiervoor in dit lid bepaalde niet nakomt komt haar niet een beroep en/of verweer toe welke haar grondslag vindt in de schending van de informatieplicht door van Donzel Best.

14. De contractpartij dient zich, voordat met de in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten en/of producten wordt begonnen, op de hoogte te stellen van alle relevante feiten en omstandigheden op het terrein en/of in de gebouwen waar de te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten en/of producten worden uitgevoerd, daaronder begrepen eventueel de ligging van kabels en leidingen. De contractpartij dient alle maatregelen te treffen, inclusief het eventueel verleggen van kabels en leidingen, die nodig zijn om de te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten en/of producten ongestoord te kunnen uitvoeren.

15. Schade en kosten, die aan de zijde van van Donzel Best ontstaan doordat de contract- partij aan de op haar in het kader van dit artikel rustende verplichtingen niet of niet tijdig heeft voldaan, zijn voor rekening van de contractpartij.

16. De contractpartij is verplicht de aan van Donzel Best in eigendom toebehorende zaken, zoals maar niet beperkt tot bij de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten benodigde materialen en/of gereedschappen in het voorkomende geval , met de nodige zorgvuldigheid onder zich te houden en als een goed huisvader te bewaren.

17. De contractpartij is jegens van Donzel Best verplicht er voor zorg te dragen dat wordt voldaan aan alle voorschriften, welke voortvloeien uit de op de zaken toepasselijke Europe- se- en nationale voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieu (regelgeving inzake CE-merken).

18. De contractpartij draagt er zorg voor dat door haar eventueel in te zetten werknemers bij het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden en/of diensten in het kader van de uitvoering van de opdracht door van Donzel Best in het bezit zijn van gekeurde veiligheids- en beschermingsmiddelen e.d.

Artikel 5: Reclame (klacht)
1. Een reclame met betrekking tot de door van Donzel Best verrichte werkzaamheden en/of te leveren diensten en/of producten dient schriftelijk binnen 10 (tien) dagen na de ontdek- king van het gebrek in de geleverde prestatie, indien de contractpartij aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan van Donzel Best te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de contractpartij geen beroep meer kan doen op het gebrek in de prestatie.

2. Reclames over een door van Donzel Best aan de contractpartij verstrekte factuur dienen binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

3. Een reclame als bedoeld onder sub a of sub b van dit artikel schort de betalingsverplichting van de contractpartij niet op.

4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingediend vervallen alle rechten van de contractpartij in verband met die reclame.

Artikel 6: Overmacht
1. Indien van Donzel Best jegens de contractpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst met de contractpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een oorzaak welke van Donzel Best niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van van Donzel Best of de contractpartij, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat van Donzel Best alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat de contractpartij aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.

2. In geval van overmacht hebben de contractpartij en van Donzel Best het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht en/of overeenkomst is voltooid, is de contractspartij gehouden de tot dat moment door van Donzel Best in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden.

3. Opzegging in dit kader dient per aangetekend schrijven aan de andere partij te worden medegedeeld.

Artikel 7: Prijs en Prijsaanpassing
1. Alle tussen partijen in het kader van een opdracht overeengekomen en medegedeelde prijzen zijn vast en bindend en gelden exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele gebruikelijke hef ngen, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging en die van de aanvang van de werkzaamheden en/of de levering van diensten, de kostprijzen een verhoging ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is van Donzel Best gerech- tigd de aan de contractpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3. Valutaverschillen, tussen het moment van overeenkomst en levering, hebben geen invloed op de prijs.
4. Alle door van Donzel Best gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8: Betalingen en zekerheid
1. Betaling door de contractpartij van het factuurbedrag dient te geschieden naar aard en omvang van de uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden en conform de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging. Tenzij nadrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst c.q. op- drachtbevestiging zijn de basis betalingscondities: binnen 7 dagen na gereedkomen van de werkzaamheden en/of diensten, dan wel de levering van de producten.

2. Door de contractpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot inlos- sing van alle (eventueel) verschuldigde rente en incassokosten en in de tweede plaats van (eventueel) opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de contractpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3. Indien de contractpartij niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald is zij van rechtswege in verzuim en heeft van Donzel Best, zonder nadere sommatie of ingebrekestel- ling, het recht vanaf de vervaldag de contractpartij een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 2% per maand, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand, tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die van Donzel Best heeft.

4. Alle kosten die van Donzel Best maakt in verband met en ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van haar vordering op opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorde- ren bedrag met een minimum van 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig euro).
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn contractpartijen, voor zover de werkzaamheden en/of diensten ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
6. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de contractpartij jegens van Donzel Best is van Donzel Best, zulks ter meerdere zekerheid van de nakoming, in het voorkomende geval gerechtigd van de contractpartij een bankgarantie te verzoeken, aan welk verzoek de contractpartij gevolg dient te geven.

Artikel 9: Meer- en minderwerk
1. Als meerwerk wordt niet beschouwd die werkzaamheden die redelijkerwijs moeten worden aangemerkt als behorend tot de in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden, teneinde de werkzaamheden overeenkomstig de aard en de bedoeling van de (uitvoering van de) overeenkomst en overeenkomstig de aan deugdelijke werkzaam- heden te stellen eisen te kunnen opleveren.
2. Op het meerwerk zijn de bepalingen van zowel de overeenkomst als de Algemene Voor- waarden van toepassing, derhalve inclusief de overeengekomen prijs(stelling) te vermeer- deren met de meerkosten.

Artikel 10: Inspectie, keuring en oplevering
van Donzel Best en eventueel in opdracht van haar ingeschakelde derden, zijn te allen tijde gerechtigd tijdens de uitvoering van verleende diensten en/of verrichte werkzaamheden inspecties, testen en keuringen uit te voeren en te laten uitvoeren.

Artikel 11: Garanties
1 van Donzel Best garandeert dat de door haar ter zake de werkzaamheden gebruikte materialen van goede kwaliteit zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit, veiligheid, deugdelijkheid, doelmatigheid en professionaliteit voldoen. De contractpartij garandeert van Donzel Best dat de zaken (o.a. machines en/of installaties) waaraan in
het kader van de overeenkomst de werkzaamheden en/of diensten door van Donzel Best dienen te worden verricht voor onderhoud, service en/of gebruik gereed zijn. De contract- partij garandeert voorts de veiligheid van de plek waar de werkzaamheden en/of diensten worden uitgevoerd.

2 van Donzel Best garandeert dat zij en haar eventueel personeel gedurende de duur van de overeenkomst beschikken over voldoende deskundigheid en professionaliteit alsmede over voldoende actuele kennis van de vaktechniek teneinde op een hoogwaardige wijze uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3 van Donzel Best garandeert dat de werkzaamheden en/of diensten worden uitgevoerd met inachtneming van alle relevante wettelijke bepalingen respectievelijk vereisten ter zake onder meer, doch niet beperkt tot, andere arbeidsomstandigheden, kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid.
4 van Donzel Best garandeert dat zij en haar eventueel personeel de door de contractpartij vastgestelde en opgelegde bedrijfsvoorschriften en bedrijfsreglementen strikt zullen nale- ven, indien en voor zover vereist.
5 van Donzel Best garandeert dat het afvoeren van het eventueel bij het verrichten van de werkzaamheden eventueel vrijkomende bedrijfsafval geschiedt overeenkomstig de wette- lijke voorschriften. Het afvoeren van dit bedrijfsafval komt volledig voor rekening en risico van de contractpartij. De contractpartij dient hiertoe aan van Donzel Best een schriftelijke afvalstroomregistratie te overleggen.

Artikel 12: Opschortingsrecht
1. van Donzel Best is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de eventuele teruggave van bescheiden of andere zaken aan de con- tractpartij, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de contractpartij volledig zijn voldaan.

2. van Donzel Best is niet aansprakelijk voor schade bij de contractpartij die is veroorzaakt door de eventueel door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werk- zaamheden en/of diensten.

Artikel 13: Ontbinding
1. Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan van Donzel Best, zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden:

– ingeval de contractpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is; – de contractpartij surseance van betaling aanvraagt;
– de contractpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
– op de contractpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard;
– de contractpartij de vrije beschikking over haar vermogen of Inkomsten geheel of gedeel- telijk verliest;
– op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de contractpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;
– ingeval de contractpartij in de hoedanigheid van rechtspersoon of onderneming haar bedrijf verkoopt of liquideert;
– ingeval dat de kredietverzekeraar van van Donzel Best de ten behoeve van de contractpar- tij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt.

2. van Donzel Best heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de contractpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
1. Indien en voor zover van Donzel Best aan de contractpartij producten levert behoudt zij zich de eigendom voor van alle door haar aan de contractpartij afgeleverde of nog af te le- veren product(en) totdat de koopprijs voor al deze product(en) geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die van Donzel Best tegen de contractpartij mocht verkrijgen.

2. Zolang de eigendom van een geleverd product niet op de contractpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde product in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De contractpartij is gehouden het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde product met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van van Donzel Best te bewaren.
4. Indien de contractpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens van Donzel Best tekortschiet of van Donzel Best goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen zal tekortschieten alsmede in gevallen als bedoeld in artikel 13 (Ontbinding) is van Donzel Best gerechtigd een of meer onder eigendomsvoorbehoud geleverde produc- ten terug te nemen. Hierbij verleent de contractpartij van Donzel Best toestemming om die producten in bezit te nemen, alsmede daartoe de ruimten waarin en/of de percelen waarop die producten zich bevinden, alsmede die ruimten en/of percelen die daartoe toegang verschaffen, te betreden.
5. De contractpartij is verplicht van Donzel Best terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het product waarop een eigendomsvoorbehoud van van Donzel Best rust.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1. De contractpartij is jegens van Donzel Best aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met een tekortkoming door de contractpartij in de uitvoering van de overeenkomst.
2. De contractpartij is aansprakelijk voor schade aan van Donzel Best veroorzaakt door de door de contractpartij ingeschakelde of ingezette werknemers, uitvoerders, leveranciers of derden.
3. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden door van Donzel Best, haar eventuele ondergeschikten en/of eventueel door van Donzel Best ingeschakelde derde(n), is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheids- verzekeraar van van Donzel Best wordt uitbetaald.
4. Indien in het voorkomende geval voornoemde derde geheel of deels aansprakelijk is voor de schade en de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van die derde de schade dekt, is de contractpartij gehouden de schade op de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van derde te verhalen.
5. van Donzel Best is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begre- pen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de contractpartij, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door van Donzel Best.
6. van Donzel Best heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de contractpartij ongedaan te maken. De contractpartij dient te allen tijde van Donzel Best de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek in de prestatie te herstellen.
7. van Donzel Best is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van zaken en/of bescheiden door brand, diefstal of breuk e.d., of tijdens vervoer of verzending, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de contractpartij, van Donzel Best of derden.
8. De contractpartij vrijwaart van Donzel Best tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 9. Voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van aan van Donzel Best onderge- schikte medewerkers is van Donzel Best in geen geval aansprakelijk, behoudens in geval dwingendrechtelijke bepalingen zulks nadrukkelijk uitsluiten.

Artikel 16: Intellectuele -/ industriële eigendomsrechten
1. van Donzel Best behoudt zich ter zake de (uitvoering van de) overeenkomst gebruikte bestekken, overeenkomsten, adviezen, tekeningen, berekeningen, modellen, voorbeelden, brochures, computerprogramma’s e.d. alsmede a eidingen daarvan, alle daarop eventueel rustende industriële- / intellectuele eigendomsrechten voor.
2. Alle door de contractpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaar- digde bestekken, overeenkomsten e.d., zoals hiervoor in lid 1 genoemd, worden eigendom van van Donzel Best en dienen op eerste verzoek van van Donzel Best aan haar te worden toegezonden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zullen alle rechten op zaken en werkwijzen, die van Donzel Best, in samenwerking met of in opdracht van van Donzel Best heeft ontwikkeld, uitsluitend toekomen aan van Donzel Best.
3. Het is de contractpartij uitdrukkelijk verboden de onder de leden 1 en 2 hiervoor genoem- de en bedoelde bescheiden en/of zaken te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, tenzij met de uitdruk- kelijk schriftelijke toestemming van van Donzel Best.
4. De contractpartij vrijwaart van Donzel Best voor aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op industriële/intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de con- tractpartij ter beschikking gestelde zaken, welke tegen van Donzel Best ingesteld worden.

Artikel 17: Personeelsbeding
1. Het is de contractpartij verboden om eventueel personeel van van Donzel Best te bena- deren om bij haar in dienst te treden, een dienstverband aan te gaan dan wel om personeel van van Donzel Best daadwerkelijk in dienst te nemen. Dit beding is van toepassing gedu- rende de duur van de overeenkomst tussen van Donzel Best en de contractpartij tot en met een periode van één (1) jaar na het einde daarvan.

2. Indien de contractpartij het bepaalde in lid 1 overtreedt verbeurt zij jegens van Donzel Best een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van 100.000 (zegge: een honderdduizend euro), onverminderd het recht van van Donzel Best de meer- dere schade van de contractpartij te vorderen.

Artikel 18: Geheimhouding
1. De contractpartij verplicht zich jegens van Donzel Best tot een volledige geheimhouding jegens derden met betrekking tot bestekken, tekeningen, modellen, constructies, schema’s en/of andere bedrijfsinformatie en know-how, die aan de contractpartij zijn verstrekt in verband met de (uitvoering van de) overeenkomst.
2. De contractpartij verplicht zich voorts tot geheimhouding ter zake al hetgeen haar verder in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst met betrekking tot van Donzel Best ter kennis is gekomen, en welke informatie niet van algemene bekendheid is, meer in het bijzonder betracht de contractpartij geheimhouding ter zake de inhoud van de overeen- komst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede ter zake de over- eenkomst tussen van Donzel Best en derde klanten, indien en voor zover de contractpartij daarvan kennis heeft.
3. De voor de contractpartij uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na beëin- diging van de overeenkomst op haar rusten.
4. Indien de contractpartij één of meerdere verplichtingen, zoals vastgelegd in dit artikel niet nakomt verbeurt zij ten opzichte van van Donzel Best een direct opeisbare boete van 50.000 (zegge: vijftigduizend euro), onverminderd het recht van van Donzel Best de meer- dere schade van de contractpartij te vorderen.

Artikel 19: Vergunningen
1. De contractpartij is gehouden ervoor zorg te dragen dat alle benodigde vergunningen en onthef ngen in verband met de door van Donzel Best ten behoeve van haar te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten aan zaken (o.a. machines en/of installaties) zijn verleend en geldig zijn.

2. De contractpartij vrijwaart van Donzel Best voor claims van derden, voortvloeiende uit het ontbreken van de onder lid 1 hiervoor genoemde en bedoelde vergunningen en/of onthef ngen.
3. De vergunningen en/of onthef ngen dienen door de contractpartij op elk door van Donzel Best gewenst moment te worden getoond.
4. Indien de contractpartij door de gemeente of een andere instantie wordt gesommeerd de door van Donzel Best in uitvoering zijnde werkzaamheden – al dan niet tijdelijk – stop te zetten, dan is de contractpartij onverkort gehouden het volledige factuurbedrag aan van Donzel Best te voldoen. Verdere uitvoering of hervatting van de werkzaamheden volgt in overleg tussen van Donzel Best en de contractpartij.
5. Eventuele (gevolg)schade welke voorvloeit uit het in lid 4 van dit artikel genoemde komt ten alle tijden voor rekening van de contractpartij.

Artikel 20 Toepasselijk recht en Forumkeuze
1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de Algemene Voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtstelsel te worden gelezen en begrepen.
3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen in beginsel worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.